Türk Medeni Kanunu MADDE 290 – C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI

TMK 290 KANUN MADDESİ


Madde 290- Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve
ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır.
Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır

TMK 290 KANUN GEREKÇESİ


\”Karinelerin çakışması\” kenar başlığını taşıyan ve İsviçre Medenî
Kanununun 257 nci maddesinden alınan bu hükümde, evlilik sona erdikten sonra
üçyüz gün geçmeden önce çocuğun doğmuş olması hâlinde ortaya çıkan babalık
karinesi ile çocuğun evlilik devam ederken doğmuş olması hâlinde ortaya çıkan
babalık karinesinin çakışması durumu, yine bir karine ile, daha doğrusu çakışanı
karinelerden birinin tercihi ile çözüme kavuşturulmaktadır. Yürürlükteki Kanunda ise
bu konu düzenlenmemiştir ve doktrinde de aynı değerde iki hükmün çakışmasından
doğan bu örtülü boşluğun nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda bir fikir birliği
yoktur.
Birinci fıkraya göre, çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün
geçmeden önce doğmuş ve ana da bu arada, yani çocuk doğmadan önce, yeniden
evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılmaktadır. Ancak bu karinenin aksi
kanıtlanabilir ve böylece de karine çürütülebilirse, ilk evlilikten doğan karine canlanır
ve bu evlilikte koca ikinci fikra gereğince baba sayılır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top