Türk Medeni Kanunu MADDE 300 – 3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

TMK 300 KANUN MADDESİ


Madde 300- Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin
ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını
öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.
Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan
kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

TMK 300 KANUN GEREKÇESİ


Maddenin ilk üç fıkrası, içerik itibarıyla, Isviçre Medenî
Kanununun 260c maddesinin ilk iki fikrasının büyük oranda aynısıdır. Madde,
tanımanın iptali davasının tâbi olduğu hak düşürücü süreleri düzenlemektedir.
Birinci fıkrada, tanıyanın iptal davası açma hakkının yanılma veya aldatmanın
öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve
herhâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşeceği hükme bağlanmıştır.
İkinci fıkrada, ilgililerin davası hakkının hak düşürücü süreleri yine bir ve beş
yıl olarak düzenlenmiş; bir yıllık sürenin davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun
babası olamayacağını öğrendiği tarihten, beş yıllık sürenin ise yine tanıma tarihinden
itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiştir.
Üçüncü fıkrada çocuğun dava hakkının ergin olmasından başlayarak bir yıl
geçmekle düşeceği hüküm altına alınmıştır.
Son fikrada ise, hak düşürücü süreler geçtiği hâlde davanın haklı bir sebeple
açılamıyor olması durumu için, haklı sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir aylık
ek süre tanınmaktadır. İsviçre Medenî Kanununun bu hükmünü karşılayan 260c
addesinin son fikra hü nünde ise herhangi bir ek süreden söz edilmemektedir.
Maddede, haklı sebep ortadan kalktıktan sonra davanın ne zamana kadar
açılabileceğinin kanunda açıkça düzenlenmesi gerektiğinden hareketle, bir aylık bir
süre belirlenmesi uygun görülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top