Türk Medeni Kanunu MADDE 302 – II. KARİNE

TMK 302 KANUN MADDESİ


Madde 302- Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci
gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.
Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide
bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.
Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma
olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

TMK 302 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 301 inci maddesini karşılamaktadır ve
içerik olarak hem İsviçre Medenî Kanununun 262 nci maddesinin hem de onu örnek
alan 1984 tarihli Öntasanının 288 inci maddesinin aynısı olmakla birlikte ifade
farklılıkları taşımaktadır.
Maddenin ilk iki fıkrasında babalık karinesi düzenlenmiştir. Birinci fıkrada,
esasen, yürürlükteki metnin birinci fikrasındaki karine tekrar edilmektedir. Böylece,
davalının çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında
ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, onun babalığına bir karine oluşturacaktır.
İkinci fıkrada ise, yürürlükteki metinde yer almayan bir hususa açıklık getirilmektedir.
Buna göre, birinci fıkrada belirlenen kritik devrenin dışında olsa bile, davalının ana ile
fiilî gebe kalma döneminde cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse, aynı karine yine
geçerli olacaktır.
Üçüncü fıkra, yürürlükteki maddenin son cümlesinde yer alan ve \”ciddi şüphe\”
savunması olarak adlandırılan savunmaya ilişkin belirsizliği ortadan kaldıran açık bir
ifadeyle kaleme alınmıştır. Fıkrada, davalının, çocuğun babası olmasının
olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha
fazla olduğunu kanıtlaması durumunda, ilk iki fikrada düzenlenen karinenin
geçerliliğinin kaybolacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top