Türk Medeni Kanunu MADDE 303 – III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

TMK 303 KANUN MADDESİ


Madde 303- Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın
dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.
(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.:
2011/143 sayılı Kararı ile.)16
Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin
ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.
Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan
kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.17

TMK 303 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 296 ncı maddesini karşılamaktadır.
Birinci fıkrada, babalık davasının çocuğun doğumundan önce veya sonra
açılabilmesi öngörülmüş olmakla beraber uygulamada davanın daha çok doğumdan
sonra açıldığı dikkate alınarak, ananın dava hakkının, doğumdan başlayarak bir yıl
geçmekle düşeceği hükme bağlanmıştır. İkinci fıkrada, çocuğun davacı olması
durumunda işleyecek bir yıllık süre düzenlenmiş ve bu sürenin, çocuğa kayyım
atanmışsa atamanın kayyıma tebliği tarihinde, kayyım atanmamışsa çocuğun ergin
olduğu tarihte işlemeye başlayacağı açıkça ifade edilmiştir. Üçüncü fıkrada, çocuğun
başka bir erkek ile soybağı ilişkisi varsa, bu ilişki hukuken ortadan kalkmadıkça
babalık davası açılamayacağına göre, dava süresinin de bu ilişkinin ortadan kalktığı
tarihte işlemeye başlayacağı belirtilmiştir. Dördüncü fikra ise, haklı sebeple dava
süresinin geçirilmiş olması hâlinde, davanın açılabilmesi için, haklı sebebin ortadan
kalktığı tarihten itibaren işleyecek bir aylık ek bir süre öngörülmüştür.
Maddede öngörülen süreler, kenar başlığının da gösterdiği üzere, hak düşürücü
Sürelerdir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top