Türk Medeni Kanunu MADDE 305 – I. GENEL KOŞULLARI

TMK 305 KANUN MADDESİ


Madde 305- Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış
ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.
Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının
yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.

TMK 305 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 253 üncü maddesini karşılamaktadır.
Maddede, İsviçre Medenî Kanununun 264 üncü maddesi ömek alınmıştır. Madde,
henüz ergin olmayanların evlât edinilmelerini, onların evlât edinen tarafından iki yıl
süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmaları koşuluna bağlamaktadır. Böylece, bir kimsenin
bakmadığı ve eğitimine hiçbir katkısı olmadığı herhangi bir küçüğü evlât edinmesi
engellenmekte ve bir çeşit deneme süresiyle, tarafların birbirlerini tanımalarına da
olanak sağlanmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasında, evlât edinme işleminin olmazsa olmaz bir koşulu
olarak, bu işlemin küçüğün yararına olması gerektiği belirtilmekte ve ayrıca evlât
edinme işleminin evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarını hakkaniyete ayları bir
şekilde zedelememesi koşulu öngörülmektedir. Hâkime takdir yetkisi tanıyan bu
hüküm, yürürlükteki Kanunun 253 üncü maddesinde aranan, evlât edinenin (düzgün
soybağlı) altsoyunun bulunmaması şartını, küçüklerin evlât edinilmesi açısından
ortadan kaldırmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top