Türk Medeni Kanunu MADDE 313 – B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİ

TMK 313 KANUN MADDESİ


Madde 313- (Değişik birinci cümle: 3/7/2005-5399/1 md.) Evlât edinenin altsoyunun
açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir.
1. Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen
tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,18
2. Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,
3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile
hâlinde birlikte yaşamakta ise.
Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir.
Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

TMK 313 KANUN GEREKÇESİ


Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi koşullarını düzenleyen bu
madde, İsviçre Medenî Kanununun 266 ncı maddesinden alınmıştır.
Üç bentten oluşan birinci fikrada, erginlerin veya kısıtlıların hangi hâllerde
evlât edinilebilecekleri, alternatif şartlar olarak, ancak sınırlayıcı bir şekilde
sayılmaktadır. Üç alternatif hâlde de geçerli olan ortak koşul, fikranın ilk cümlesine
göre, evlât edinenin altsoyunun bulunmamasıdır: Yürürlükteki Kanunun 253 üncü
maddesinde ise, altsoya sahip olmama koşulu hem erginlerin hem de küçüklerin evlât
edinilmesinde aranmaktadır. Fıkranın (3) numaralı bendindeki \”Diğer haklı sebepler
mevcut… ise\” deyimi, \”yukarıda sayılanlardan başka haklı sebepler mevcut ise
anlamındadır.
\”\”
İkinci fıkrada, evli kişinin ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebileceği hükme
bağlanmakta ve son fikrada ise, bu maddede getirilen ayrık kurallar dışında,
küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla, ergin ve kısıtlıların
evlât edinilmesinde de uygulanacağı açıklanmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top