Türk Medeni Kanunu MADDE 323 – 1. KURAL

TMK 323 KANUN MADDESİ


Madde 323- Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine
bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.

TMK 323 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki Kanunda mevcut değildir; İsviçre Medenî
Kanununun 273 üncü maddesinden alınmıştır.
Maddede, ana ve babanın, velâyetleri altında bulunmayan veya kendilerine
bırakılmayan çocuk ile uygun bir biçimde kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına
sahip oldukları şeklindeki doğal ilke, açık bir Medenî Kanun hükmü olarak kaleme
alınmıştır.
Maddede, çocuğun ana ve babaya bırakılmamış olmasıyla kastedilen, esasen
velâyet hakkı ana ve babadan alınmamakla (nezedilmemekle) birlikte, çocuğun başka
bir kimsenin koruma (himaye) ve gözetimine bırakılmış olmasıdır ki, bu husus
Kanunun 347 nci maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, bu madde, bir bakıma 182 nci maddede düzenlenen, boşanan
eşlerden velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişki kurma
hakkının da dayanağıdır. 182 nci madde hükmü ise, boşanma hâlinde, velâyet hakkının
kullanılmasının hangi eşe bırakılacağının ve boşanan eşin (veya, çocuk vesayet altında
ise, eşlerin) çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkının nasıl kullanılacağının hâkim
tarafından kararlaştırılmasına ilişkindir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top