Türk Medeni Kanunu MADDE 324 – 2. SINIRLARI

TMK 324 KANUN MADDESİ


Madde 324- Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten,
çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür.
Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını
birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak
ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya
kendilerinden alınabilir.
(Ek üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/38 md.) Velayet kendisine bırakılan ana veya baba,
kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak
kaydıyla velayet değiştirilebilir. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar
Edilir.

TMK 324 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunda bulunmayan ve İsviçre Medenî Kanununun
274 üncü maddesinin ilk iki fikrasını örnek alan bu maddede, ana ve babanın çocuk ile
bir önceki madde gereğince kurabilecekleri kişisel ilişkilerinin sınırları belirlenmiştir.
Birinci fıkraya göre, ana ve babadan her biri çocuğun diğeri ile kişisel ilişkisini
zedelemekten ve çocuğun eğitilmesini ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmak
zorundadır.
İkinci fıkrada ise, ana ve babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma taleplerinin
reddedilebileceği veya bu hakkın ellerinden alınabileceği hâller sayılmaktadır. Buna
göre, kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi, ana ve babanın bu
haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanmaları veya
çocuk ile ciddi olarak ilgilenmemeleri yahut başka önemli sebeplerin varlığı hâlinde,
kişisel ilişki kurma talebi reddedilebilir ya da kişisel ilişki kurma hakkı ana ve babadan
Alınabilir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top