Türk Medeni Kanunu MADDE 336 – II. ANA VE BABA EVLİ İSE

TMK 336 KANUN MADDESİ


Madde 336- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.
Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine
verebilir.
Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine
bırakılan tarafa aittir

TMK 336 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 297 nci maddesinden aynen
alınmıştır.
Birinci fıkrada, evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın velâyeti birlikte
kullanacakları şeklinde yürürlükteki Kanunun 263 üncü maddesinin birinci cümlesinde
dile getirilen kural korunmuştur. Ancak yürürlükteki metnin ikinci cümlesindeki
\”Anlaşamazlarsa, babanın reyi muteberdir\” hükmü, kadın erkek eşitliğine aykırı
bulunduğu için, maddeye alınmamıştır.
İkinci fıkrada, eşlerin ortak yaşamlarına fiilen son verilmesi veya ayrılık hâlinin
gerçekleşmesi durumunda, velâyetin kime verileceğinin hâkim kararıyla belirleneceği
hükme bağlanmıştır.
Üçüncü fıkrada ise, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde velâyetin sağ kalana,
boşanma hâlinde ise çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olduğu düzenlenmektedir.
Fikra, esasen, yürürlükteki Kanunun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasının
sadeleştirilmiş hâlidir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top