Türk Medeni Kanunu MADDE 371 – 2. İSTENMESİ

TMK 371 KANUN MADDESİ


Madde 371- Altsoy, bu bedeli borçlunun ölümü hâlinde isteyebilir.
Alacaklı, bu alacağını borçlunun sağlığında, birlikte yaşamanın sona ermesi veya
işletmenin el değiştirmesi, borçluya karşı icra takibi yapılması veya onun iflâsı hâllerinde de
isteyebilir.
Bu alacak zamanaşımına uğramaz. Fakat en geç borçlunun terekesinin taksimi anına kadar
Istenebilir.

TMK 371 KANUN GEREKÇESİ


İsviçre Medeni Kanununun 334bis maddesinden alınan bu madde,
bir önceki maddede düzenlenen denkleştirme bedelinin istenmesi zamanıyla ilgili bir
hükümdür.
Birinci fıkraya göre, altsoyun denkleştirme bedelini isteyebilmesi, kural olarak,
bedel borçlusunun ölümü hâlinde mümkündür. İkinci fıkrada ise bu kuralın istisnası,
yani bedel borçlusu hayattayken bu bedelin istenebileceği birlikte yaşamın sona ermesi
veya işletmenin el değiştirmesi yahut borçluya karşı icra takibi yapılması yahut da
borçlunun iflâs etmesi gibi hâller gösterilmiştir.
Maddenin son fikrası ise denkleştirme bedeli alacağının zamanaşımına
uğramayacağını, ancak bu alacağın en geç borçlunun terekesinin taksimi anma kadar
istenebileceğini hükme bağlamaktadır. Fıkradaki \”taksim anı\”ndan kasıt, terekenin
fiilen taksimidir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top