Türk Medeni Kanunu MADDE 380 – 1. SEBEPLERİ

TMK 380 KANUN MADDESİ


Madde 380- Aşağıdaki hâllerde ortaklık sona erer:
1. Bütün ortakların anlaşması veya feshin bildirilmesiyle,
2. Ortaklık süresi açıkça veya örtülü olarak uzatılmadığı takdirde sürenin bitmesiyle,
3. Ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve satışının istenmesiyle,
4. Ortaklardan birinin iflâsıyla,
5. Ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan istemiyle

TMK 380 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 311 inci maddesinden alınan bu madde,
yürürlükteki Kanunun 330 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metnin üç
numaralı bendinde sadece icra dairesince konulan ciz esas alınmışken, maddede,
özel kanunlarla bazı kurumlara tanınan haciz imkânlan da göz önünde tutularak
metindeki \”icra dairesi\” deyimi kaldırılmış ve sadece \”haciz\’den söz edilmek suretiyle
kapsam genişletilmiştir. Aynı bentte, hacizden sonra satışın istenmiş olması fesih için
yeterli görülmüştür. Başka değişiklik yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top