Türk Medeni Kanunu MADDE 389 – B. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASI

TMK 389 KANUN MADDESİ


Madde 389- Aile yurdu hâline getirilecek taşınmazda yurt olabilmesi için gerekli koşullar
bulunur ve yurdun kurulmasına üçüncü kişiler itiraz etmez veya itirazın haksız olduğu anlaşılırsa,
mahkeme kuruluşa izin verir.
Süresi içinde itiraz eden alacaklıların ilgilerinin kesildiği ispat edilmedikçe veya taşınmaz
üzerinde bulunan rehin ve hacizler kaldırılmadıkça, aile yurdu kurulmasına izin verilemez. Borç,
itiraz eden veya rehinli alacaklı lehine vadeye bağlı olsa bile, aile yurdu kurmak isteyen borçlu
hemen ödemede bulunabilir.

TMK 389 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarınm 320 inci maddesinden alınan bu hüküm,
yürürlükteki Kanunun 339 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinde,
ikinci fıkrada sadece itiraz eden alacaklıların ilgilerinin kesilmesi öngörülmüş ise de
Tasanda \”taşınmaz üzerindeki rehin ve hacizlerin\” kaldırılmış olması da izin için
zorunlu görülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top