Türk Medeni Kanunu MADDE 427 – 1. KANUN GEREĞİ

TMK 427 KANUN MADDESİ


Madde 427- Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken
önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı atar:
1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,
2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını
kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,
3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,
4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan
sağlanamamışsa,
5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve
sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.

TMK 427 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 377 nci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki madde yönetim kayyımlığının bir koşulu olarak \”idaresi kimseye
ait olmayan mallar\”dan söz etmektedir. İsviçre Medenî Kanununun bu maddeyi
karşılayan 393 üncü maddesinde ise bunun yerine \”zorunlu yönetimden yoksun
mallar\” dan söz edilmektedir. Bu deyim daha isabetli olduğundan yeni düzenlemede
bu ifadeye yer verilmiştir.
Maddenin (1) numaralı bendinde, yürürlükteki hükmü aynen tekrarlanmakła
beraber, gaiplik kurumu ile karıştırmayı önlemek üzere, “gaip” sözcüğü yerine “uzun
süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemez\” ifadesine yer verilmiştir.
amacına daha uygun
olarak \”temsilci\” sözcüğü kullanılmak suretiyle yürürlükteki maddeden alınmıştır.
Maddenin (3) numaralı bendi kaynak Kanuna uygun olarak yeniden kaleme
alınmıştır.
Maddenin (2) numaralı bendi \”vekil\” yerine maddenin
Maddenin (4) numaralı bendi bir kısım tüzel kişilerin sayılması yerine bütün
tüzel kişileri kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. Buna göre herhangi bir tüzel kişi
gerekli organlardan yoksun kalmışsa ve yönetimi başka bir yasal yolla sağlanamıyorsa
yönetim kayyımı tayin edilebilecektir.
Maddenin (5) numaralı bendinde bir hayır işi veya genel yarar amacı için
halktan toplanan para ve sair yardımın yönetilme veya harcama yolunun
sağlanamaması hâlinde yönetim kayyımı atanması öngörülmüştür. :
.
Bu konuda 2860 sayılı \”Yardım Toplama Kanunu\” mevcut olup, özel hükümler
içermektedir. Özel hükmün bulunmadığı hâller de düşünülerek (5) numaralı bent
korunmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top