Türk Medeni Kanunu MADDE 438 – I. DEFTER TUTMA

TMK 438 KANUN MADDESİ


Madde 438- Vasiliğe atanma kararının kesinleşmesi üzerine vasi ile vesayet makamının
görevlendireceği bir kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek malvarlığının defteri tutulur.
Vesayet altındaki kişi ayırt etme gücüne sahipse, olanak bulunduğu takdirde defter
tutulurken hazır bulundurulur.
Koşullar gerektirdiği takdirde denetim makamı, vasi ve vesayet makamının isteği üzerine
vesayet altındaki kişinin malvarlığının resmî defterinin tutulmasına karar verebilir. Bu defter,
mirastaki resmî defterin alacaklılara karşı doğurduğu sonuçları doğurur ve oradaki usul uyarınca
Tutulur.

TMK 438 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 382 nci maddesini karşılamaktadır.
İsviçre Medeni Kanununun 398 inci maddesi hükmüne paralel olarak üç fikra
hâlinde düzenlenmiştir..
Birinci fıkrada malvarlığının defterinin tutulabilmesi için, vasinin atanmasına
ilişkin kararın kesinleşmiş olması öngörülmüştür. Aynı fikrada \”sulh mahkemesi\”
yerine \”vesayet makamı\” denilmiştir.
İkinci fıkraya göre, ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi, defter
tutulurken olanak bulunduğu taktirde hazır bulundurulacaktır.
Maddenin üçüncü fıkrasında sözü edilen kişinin malvarlığı için tutulacak resmi
defter, mirasta söz konusu olan 619 uncu maddede öngörülen defterle benzerlik
arzetmektedir. Bu nedenle defterin tutulması, alacaklılara karşı hüküm ve sonuçlanı
konularında 619 ve devamı maddelere yollama yapılmıştır

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top