Türk Medeni Kanunu MADDE 444 – VI. TAŞINMAZLARIN SATILMASI

TMK 444 KANUN MADDESİ


Madde 444- Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet
altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hâllerde mümkündür.
Satış, vesayet makamının bu iş için görevlendireceği bir kişi tarafından vasi de hazır
olduğu hâlde açık artırmayla yapılır ve ihale vesayet makamının onamasıyla tamam olur;
onamaya ilişkin kararın ihale gününden başlayarak on gün içinde verilmesi gerekir.
Ancak denetim makamı, istisnaî olarak özel durumları, taşınmazın niteliğini veya
değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir.

TMK 444 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 388 inci maddesini karşılamaktadır.
Taşınmazların satışına ilişkin olan bu madde, İsviçre Medenî Kanununun 404
üncü maddesinde olduğu gibi üç fikra hâlinde düzenlenmiştir. Maddede kullanılan
\”sulh mahkemesi\” yerine \”vesayet makamı\” deyimi kullanılmıştır. Birinci fıkrada
satışın ancak vesayet altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hâllerde yapılabileceği
öngörülmüştür. Yapılan açık arttırmanın hâkim tarafından \”gecikmeksizin\”
onanmasına ilişkin ikinci fıkranın son cümlesine, açıklık sağlamak üzere, \”onamaya
ilişkin kararın ihale gününden başlayarak on gün içinde verilmesi\” zorunluluğu kabul
edilmiştir. Son fikradaki \”asliye mahkemesi\” deyimi yerine \”denetim makamı\”
denilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top