Türk Medeni Kanunu MADDE 468 – C. DEVLETİN SORUMLULUĞU

TMK 468 KANUN MADDESİ


Madde 468- Devlet, vesayet dairelerinde görevli olanların hukuka aykırı olarak sebebiyet
verdikleri zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olduğu gibi; vasi, kayyım ve yasal danışmanlara
tazmin ettirilemeyen zararlardan da sorumludur.
Zararı tazmin eden Devlet, zararın meydana gelmesinde kusurlu olanlara rücu eder.
Zararın doğmasına kusurları ile sebep olanlar, rücu hakkını kullanan Devlete karşı
müteselsilen sorumludurlar.

TMK 468 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 410 uncu maddesini karşılamaktadır.
Birinci fıkrada vesayet makamı ve denetim makamı gibi vesayet dairelerinde
görevli olanların haksız fiilleri ile başkalarına verdikleri zarardan dolayı Devlet\’in
sorumlu tutulması esası getirilmiştir. Türk hukukunda geçerli olan memurların
memuriyet görevleri nedeniyle verdikleri zarardan memurun değil, doğrudan doğruya
Devlet\’in sorumlu olduğu, zararı tazmin eden Devlet\’in kendi memuruna rücu
etmesine ilişkin genel ilke maddede aynen tekrar edilmiştir. Aynı kural Anayasanın
129 uncu maddesinde de yer almıştır.
Aynı fıkrada Devlet, vesayet makamlarında görevli olanlar dışında, vasi,
kayyım ve yasal danışmanların verdikleri zararlardan da sorumlu tutulmuştur. Ancak
Devletin vasi, kayyım ve yasal danışmanların verdikleri zararlardan sorumluluğu,
ancak bu kişilerden zararın tanzim edilmemesi hâlinde ikinci derece bir sorumluluk
olarak düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrası Devlet\’in, zarardan sorumlu kusuru olan kişilere rücu
hakkını düzenlemektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasında kusurlu kişilerin, rücu hakkını kullanan Devlet
karşısında müteselsilen sorumlu oldukları hükmüne yer verilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top