Türk Medeni Kanunu MADDE 499 – B. SAĞ KALAN EŞ

TMK 499 KANUN MADDESİ


Madde 499- Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki
oranlarda mirasçı olur:
1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı
olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır

TMK 499 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 443 üncü maddesini karşılamaktadır.
Madde evlilik dışında doğmuş olmakla beraber soybağı sonradan tanıma veya
hâkim hükmü ile oluşturulanların evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olacakları ilkesini
getirmektedir. Evlilik dışı doğanlarla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesinin 11.9.1987
tarih ve E.1987/1, K.1987/18 sayılı, sahih nesepli çocuklarla gayri sahih nesepli
çocukların baba tarafından birlikte mirasçı olmalan hâlinde farklı oranlarda mirasçı
olmalarını düzenleyen Medenî Kanunun 443 üncü maddesinin ikinci fıkrasını iptal
kararı vermesini takiben, yürürlükteki Kanunun 443 üncü maddesini tekrar düzenleyen
3678 sayılı Kanunun getirdiği, \”Nesebi sahih olmayan hısımlar, nesebi sahih hısımlar
gibi mirasçılık hakkına haizdir.\” şeklindeki düzenlemenin ortaya çıkan sorunlar ve bu
sorunların çözümü için Yargıtayın 22.2.1997 tarihli 1996/1 esas ve 1997/1 karar sayılı
İçtihadı Birleştirme Kararının yaklaşımı dikkate alınarak, evlilik dışı doğan çocuklara
ilişkin olarak baba ile olan soybağına ilişkin farklı ve yeni düzenlemeler ışığında,
evlilik dışında doğmuş ve soybağı tanıma veya hâkim hükmüyle kurulanlar evlilik içi
hısımlar gibi mirasçı olacağı düzenlemesi getirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top