Türk Medeni Kanunu MADDE 513 – IV- BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

TMK 513 KANUN MADDESİ


Madde 513- Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı
payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve
doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.
Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin
kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan
çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.

TMK 513 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 460 mcı maddesini karşılamaktadır.
Kaynak Kanunun 480 inci maddesinde olduğu gibi madde iki fikra hâline getirilmiştir.
1984 tarihli Öntasarı da bu maddeyi iki fikra hâlinde düzenlemiştir.
Yürürlükteki maddenin bir ve üçüncü cümlesinde koruyucu mirasçılıktan
çıkarılmaya neden olan borç ödemeden aciz belgesinin hükmünün kalmaması veya bu
belgenin içerdiği borç tutarının mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını
aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun \”keenlemyekün\” olacağını
öngörmektedir. Bu cümle maddenin ikinci fikrası hâline getirilerek \”keenlemyekün\”
yerine \”iptal olunur\” deyimi kullanılmıştır. Miras Hukukunda kural olarak yokluk ve
mutlak butlan söz konusudur. Fıkrada da bu genel ilkeye uygun olarak mirasçılıktan
çıkarma tasarrufunun kendiliğinden hükümsüz kalması yerine iptal edilmesi gerektiği
kabul edilmiştir. Bunun sonucu olarak buradaki iptal davası da ölüme bağlı
tasarrufların iptaliyle ilgili 557 nci madde hükümlerine tâbi tutulmuştur. Bu
düzenlemenin en önemli sonucu, bu gibi hâllerde, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun
her zaman için geçersiz olduğunu ileri sürme yerine, iptal davasına konu olmasıdır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top