Türk Medeni Kanunu MADDE 52 – I- SINIRLI DEVAM ETME

TMK 52 KANUN MADDESİ


Madde 52- Sona eren tüzel kişinin kişiliği, ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere
tasfiye sırasında da devam eder.

TMK 52 KANUN GEREKÇESİ


Madde, yürürlükteki Kanunda, kaynak Kanunda ve 1984 tarihli
Öntasarıda yer almayan yeni bir hükmü içermektedir.
Tüzel kişinin kişiliğinin sona ermesinin etkilerini düzenleyen hükümler,
yürürlükteki metinde \”Şahsiyetin zevali” başlığı altında kaleme alınmıştır. Maddenin
konu başlığı \”Kişiliğin sona ermesi\” şeklinde ifade edilmiştir. \”Sınırlı devam etme\” başlığını taşıyan madde, sona erme sebeplerinden birinin
ortaya çıkması durumunda bunun sonucunun ne olacağı konusunda, Türk Ticaret
Kanununun çeşitli hükümlerinde ticaret ortaklıkları için dile getirilen ve doktrinde
bütün özel hukuk tüzel kişileri açısından da geçerli olduğu kabul edilen bir ilkenin
Medenî Kanunda da bir genel ilke olarak yer alması gerektiği düşüncesinden hareketle
kaleme alınmıştır. Bu ilke, sona erme sebeplerinden biri ortaya çıktığında bir tüzel
kişinin kişiliğinin ortadan kalkmasının hemen gerçekleşmeyeceği, tüzel kişinin kuruluş
amacının yerini -tasfiye sonuçlanana kadar- tasfiye amacının alacağı ve tüzel kişiliğin
de bu amaçla sınırlı olmak üzere devam edeceği ilkesidir. Sona erme sebebi
gerçekleşen tüzel kişinin, tasfiye sırasında kişiliğini koruması, bu aşamada yapılacak
işlemlerin kime izafe edileceğinin belirlenmesi açısından kaçınılmazdır; ancak
kişiliğin yalnızca tasfiye amacı çerçevesinde devam etmesi de yeterlidir. Bu amaç,
sona erme sebebi gerçekleşen tüzel kişinin malvarlığının paraya çevrilerek borçlarının
ödenmesine ve alacaklarının tahsiline yöneliktir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top