Türk Medeni Kanunu MADDE 527 – I. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ

TMK 527 KANUN MADDESİ


Madde 527- Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme
yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir.
Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras
sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz
Edilebilir.

TMK 527 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 474 üncü maddesini karşılamaktadır.
Madde, 1984 tarihli Öntasarının 451 inci maddesinde kabul edildiği gibi, İsviçre
Medenî Kanununun 494 üncü maddesindeki aslına uygun olarak ve anılaştırılmak
suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
Maddenin konu başlığındaki \”Miras mukaveleleri\” yerine \”Miras sözleşmeleri\”
başlığı kullanılmıştır.
Yürürlükteki maddenin kenar başlığındaki \”Mirasçı nasbi ve muayyen bir şeyi
vasiyet\” ifadesi İsviçre Medenî Kanununun 494 üncü maddesinde de kullanılmıştır.
Bunun yerine öğretide ve birçok mahkeme kararlarında kabul edildiği gibi, bu
maddenin bir sonraki maddenin aksine olumlu bir miras sözleşmesiyle ilgili olması ve
anlamı daha iyi ifade etmesi nedeniyle maddenin kenar başlığında \”Olumlu miras
sözleşınesi\” deyimi kullanılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, mirasçı atama veya
belirli mal vasiyeti şeklindeki ölüme bağlı tasarrufların olumlu miras sözleşmesinin
konusunu oluşturduğu düzenlenmiştir. Mirasçı atananın veya lehine mal vasiyet
edilenin mutlaka sözleşmenin karşı tarafı olması şart değildir; üçüncü kişi lehine de
miras sözleşmesi yapılabilir.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 494 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki
\”mirasbırakan matvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir\” hükmü aynı bir fikra yerine üçüncü fikra ile birleştirilmek suretiyle tek fikra haline getirilmiş ve
böylece madde üç değil iki fikradan oluşmuştur. Miras sözleşmesi yapan mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruftan tek taraflı dönememesi, onun sözleşme konusu
malvarlığı üzerinde tasarruf etmesine engel olmaz. Bağışlamalar ve ölüme bağlı tasarruflar bunun dışında kalmaktadır. Mirasbırakanın sağlığında ivazlı temlik yapabilmesi mümkündür. Vasiyet alacaklısı, bu tasarruflara itirazda bulunamaz,
sadece bu takdirde pilan vasiyetin yerine getirilmesi imkânsız olacağından vasiyet hükümsüz olur.
Buna karşılık, mirasbırakanın miras sözleşmesinin konusunu oluşturan ölüme
bağlı tasarrufla bağdaşmayacak şekilde sonradan yapılan bağışlama veya ölüme bağlı tasarruflara itiraz edilebilir. Bu takdirde tenkis hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top