Türk Medeni Kanunu MADDE 53 – II. MALVARLIĞININ TASFİYESİ

TMK 53 KANUN MADDESİ


Madde 53- Tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi, kanunda ve kuruluş belgesinde aksine
hüküm bulunmadıkça, terekenin resmî tasfiyesine ilişkin hükümlere göre yapılır.

TMK 53 KANUN GEREKÇESİ


Maddenin yeri, yürürlükteki hükümden, kaynak Kanundan ve 1984 tarihli
Öntasarıdan farklı bir sistematik izlenmek suretiyle, \”malvarlığının tasfiyesi\” konusu
\”malvarlığının özgülenmesi\” konusunun önüne alınmıştır. Bunun sebebi, özgüleme
aşamasının ancak tasfiyeden sonra söz konusu olabileceği gerçeğidir.
Madde 53- Yürürlükteki Kanunun 51 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde içerik itibarıyla, yürürlükteki metinden ve kaynak Kanundan aynılarak,
1984 tarihli Öntasanının 52 nci maddesi hükmündeki tercihi izlemiştir. Buna göre,
sona erme sebebi gerçekleşen tüzel kişinin tasfiyesi, yürürlükteki metinde olduğu gibi
\”…kooperatif şirketlere tatbik edilen hükümlere tevfikan…\” değil, kanunda ve kuruluş
belgesinde aksine hüküm bulunmadıkça, terekenin resmî tasfiyesine ilişkin hükümlere
göre yapılır. Sona erme sebebi gerçekleşen tüzel kişinin tasfiyesinde uygulanacak olan
terekenin resmî tasfiyesine ilişkin hükümler ile kasdedilen ise 632 ve 633 üncü madde
hükümleri değil, 634 ilâ 636 ncı maddeleri arasında getirilmiş olan tasfiye usulü
hükümleridir. Hâkim bu hükümleri doğrudan değil, ancak kıyas yoluyla uygulayabilir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top