Türk Medeni Kanunu MADDE 538 – 3. EL YAZILI VASİYETNAME

TMK 538 KANUN MADDESİ


Madde 538- El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından
sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.
El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine
veya yetkili memura bırakılabilir.

TMK 538 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 485 inci maddesini karşılamaktadır. Madde, arılaştırılmak ve İsviçre Medenî Kanununun 505 inci maddesindeki
aslına uygun olarak şeklen iki fikra hâline getirilmek suretiyle yeniden kaleme
alınmıştır.
El yazılı vasiyetnamede yer koşulu, Fransız Medenî Kanununun 970 inci
maddesinde mevcut değildir.
Hem 1971 tarihli hem de 1984 tarihli Öntasarılarda da yer koşuluna yer
verilmemiştir. Bu nedenlerle (mahal) yer koşulu maddeye alınmamıştır.
Yürürlükteki maddenin ikinci cümlesinde el yazılı vasiyetnamenin vasiyetçinin
arzusuna bağlı olarak \”tevdi olunur\” deyimi, mutlaka tevdi olunması zorunlu imiş
kanısını uyandırdığından bu ifade, anlaştırılarak \”bırakılabilir\” şeklinde
değiştirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top