Türk Medeni Kanunu MADDE 554 – C. GÖREVİN SONA ERMESİ

TMK 554 KANUN MADDESİ


Madde 554- Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi, ölümü veya atanmasını geçersiz
kılan bir sebebin varlığı hâlinde kendiliğinden sona erer.
Vasiyeti yerine getirme görevlisi sulh hâkimine yapacağı bir beyanla görevinden ayrılabilir.
Görev uygunsuz bir zamanda bırakılamaz.

TMK 554 KANUN GEREKÇESİ


Maddede, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi düzenlenmiştir.
Yürürlükteki Kanunda bu hususta bir hüküm yoktur. Bu sebeple kıyas yoluyla
vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulamak gerekmektedir. Bu husus dikkate
alınarak yeni düzenlemede görevin sona ermesi, vekâletin sona ermesine benzer bir
şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Maddede geçen \”atanmasını geçersiz kılan bir sebebin
varlığı\” ifadesi ehliyeti kaybetme veya iflâs hâllerini de kapsamaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top