Türk Medeni Kanunu MADDE 555 – D. DENETLENMESİ

TMK 555 KANUN MADDESİ


Madde 555- Vasiyeti yerine getirme görevlisi, görevinin yerine getirilmesinde sulh
hâkiminin denetimine tâbidir.
Hâkim, şikâyet üzerine veya re\’sen gereken önlemleri alır.
Vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetersiz olduğu, görevini kötüye kullandığı veya ağır
ihmali tespit edilirse, sulh hâkimi tarafından görevine son verilir. Bu karara karşı tebliğinden
başlayarak onbeş gün içinde asliye mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar
Kesindir

TMK 555 KANUN GEREKÇESİ


Maddede, vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetlenmesi
düzenlenmiştir. Bu hususta yürürlükteki Kanunda bir hüküm yoktur. Ancak yapılan
yollama uyarınca terekeyi resmen idareye memur olan kimse gibi vasiyeti yerine
getirme görevlisinin de sulh hâkiminin kontroluna tâbi olduğu kabul edilmektedir.
Sorunun maddede açıkça düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Denetleme; yetersizlik veya görevi kötüye kullanma ya da ağır ihmal hâllerinde
görevden alma yetkisini de içerir. Madde, bu husus göz önünde tutularak
düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top