Türk Medeni Kanunu MADDE 564 – 2. BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE

TMK 564 KANUN MADDESİ


Madde 564- Değerinde azalma meydana gelmeksizin bölünmesine olanak bulunmayan
belirli bir mal vasiyeti tenkise tâbi olursa, vasiyet alacaklısı, dilerse tenkisi gereken kısmın
değerini ödeyerek malın verilmesini, dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı
isteyebilir.
Tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında kalması durumunda, malın tenkis sebebiyle
vasiyet borçlusuna verilmesi gereken, aksi hâlde tasarruf oranı içinde kalan kısmının karar
günündeki değerinin para olarak ödetilmesine karar verilir.
Bu kurallar, sağlararası kazandırmaların tenkisinde de uygulanır.

TMK 564 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 506 ncı maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı içeriğine uygun olarak değiştirilmiş \”Muayyen bir şeyin
vasiyeti\” yerine \”Bölünmez mal vasiyetinde\” deyimi kullanılmıştır.
Maddeye eklenen ikinci fikra ile, tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında
kalması durumunda, malın tenkis sebebiyle vasiyet borçlusuna verilmesi gerekeninin,
aksi hâlde tasarruf oranı içinde kalanın karar günündeki değerinin para olarak
ödetilmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır. ·
.
Yürürlükteki madde bu konuyu, ölüme bağlı tasarruf açısından düzenlemiş ise
de, Yargıtay İçtihatları bunun belirli mala ilişkin sağlararası kazandırmaların
tenkisinde de uygulanmasını kabul etmektedir. İşin mahiyetine uygun olan bu çözüm,
yeni düzenlemede de kabul edilerek maddeye yeni üçüncü fıkra eklenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top