Türk Medeni Kanunu MADDE 572 – A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİ DURUMUNDA

TMK 572 KANUN MADDESİ


Madde 572- Mirasbırakan, sağlığında bütün malvarlığını miras sözleşmesiyle atadığı
mirasçıya devretmişse, bu mirasçı resmî defter düzenlenmesini isteyebilir.
Mirasbırakan, malvarlığının tamamını devretmemişse veya tamamını devrettikten sonra
yeni mallar edinmişse; miras sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yalnız sağlıkta devredilmiş
olan malları kapsar.
Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını devretmesi hâlinde, miras sözleşmesinde başka türlü
bir kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer.

TMK 572 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 514 üncü maddesini karşılamaktadır.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 534 üncü maddesine uygun olarak üç fikra
hâline getirilmiştir.
Birinci fıkrada \”mallarını teslim eyfediği mirasçı\” ifadesi yerine, anlamı daha
iyi ifade etmek üzere \”malvarlığını miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse\”
ifadesi kullanılmıştır.
Maddenin İsviçre Medenî Kanununun 534 üncü maddenin birinci fıkrasının
Fransızca metninde \”resmî defter\” tutma yanında ayrıca \”resmî ilân\” koşuluna da yer
verilmiştir. Maddenin Almanca metninde ise resmî ilân koşulu yoktur. Almanca
metnindeki düzenleme isabetlidir. Zira İsviçre Medenî Kanununun resmî defter
tutulmasıyla ilgili 560 ıncı maddesi ve devamı hükümlerinde resmi ilân koşulu zaten
aranmıştır. Ayrıca burada böyle bir koşula yer vermek gereksizdir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top