Türk Medeni Kanunu MADDE 576 – B. AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME

TMK 576 KANUN MADDESİ


Madde 576- Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.
Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle
istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür

TMK 576 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 518 inci maddesini karşılamaktadır.
Miras malları nerede bulunursa bulunsun, miras işlerinin tek elden, yani aynı
mahkeme tarafından yürütülmesinin uygun olacağı düşüncesiyle birinci fıkrada,
mirasın, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılacağı
düzenlenmiştir.
Birinci fıkrada yürürlükteki metinde yer alan \”mahkeme\” sözcüğü çıkarılmıştır.
Çünkü mahkeme sözcüğü mirasın mutlaka bir dava veya mahkemeye yapılacak bir
başvuru ile açılacağı izlenimini yaratmaktadır. Bu yanlıştır. Amaç, miras işleri
nedeniyle yapılacak işlemler için bir yer belirlenmesi olup, bu yerin \”mirasbırakanın
yerleşim yeri\” olduğu maddenin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Mahkeme ve yetki
konusu ikinci fıkrada düzenlenmiş bulunmaktadır.
Maddenin birinci fıkrasında sözü edilen \”son ikametgah\” yerine sadece
\”yerleşim yeri\” sözcükleri kullanılmıştır. Yerleşim yerinin ne olduğu 19 uncu
maddede belirlenmiştir. Yerleşim yerinin tekliği ilkesi olduğuna göre, mevcut
ifadenin, \”son\” yerleşim yeri yanında sanki “önceki\” yerleşim yerinin de geçerli
olabileceği kanısını uyandıracağı düşüncesiyle, sadece yerleşim yeri sözcüğü
kullanılmıştır. Bir kimsenin birden fazla yerleşim yeri olamayacağına göre,
mirasbırakanın yerleşim yeri mirasın açılma yeri olacaktır.
Yürürlükteki maddenin ikinci cümlesindeki \”ölüme bağlı tasarruflann\” deyimi
yerine \”mirasbırakanın tasarruflarının\” sözleri kullanılmıştır. Buna göre
mirasbırakanın ister ölüme bağlı tasarrufu ister sağlararası tasarrufları olsun, iptali bu
madde hükmüne tâbi tutulmuştur. Bu hüküm maddeye ikinci fikra olarak eklenmiştir..

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top