Türk Medeni Kanunu MADDE 577 – 1. HAK EHLİYETİ

TMK 577 KANUN MADDESİ


Madde 577- Bu Kanuna göre mirasa ehil olmayanlar dışındaki herkes mirasçı olabileceği
gibi, vasiyet alacaklısı da olabilir.
Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o
topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirme kaydıyla
birlikte edinmiş olurlar; amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa, yapılan kazandırma
vakıf kurma sayılır.

TMK 577 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 519 uncu maddesini karşılamaktadır.
Bu maddenin konu başlığı \”1. Ehliyet\” şeklindedir. Genel işlem ehliyeti ile bazı
işlemlerde aranan özel ehliyetin karıştırılmaması için, başlığın \”I. Mirasa ehliyet\”
şeklinde düzenlenmesi daha isabetlidir. Ömeğin bağışlamayla ilgili Borçlar
Kanununun 235 inci maddesinde kenar başlık sadece ehliyet değil \”Bağışlamaya
ehliyet\” şeklindedir. Bu nedenle maddenin bu konu başlığı \”Mirasa ehliyet\” şeklinde
değiştirilmiştir. Böylece mirasçı olabilme ehliyetinin ifade edilmek istendiği açıklık
kazanmaktadır.
Madde, İsviçre Medenî Kanununun 539 uncu maddesindeki aslına uygun olarak
iki fikra haline getirilmiştir.
Maddenin birinci fıkrasında \”Mirasa ehil olmayanlar\” bu Kanuna göre ehil
olmayanlarla sınırlı tutulmuştur. Zira Anayasamızın 35 inci maddesi herkesin miras ve
mülkiyet hakkına sahip olduğu temel kuralını koymuştur. 1984 tarihli Öntasarıda
olduğu gibi \”Mirasçı olma ehliyeti kanunen kaldırılanlar\” şeklindeki bir ifade
kullanılacak olursa, bu ifade dolayısıyla maddenin Anayasa\’ya aykırı olması sorunu
gündeme gelebilecektir. Bu nedenle maddede \”Bu Kanuna göre mirasa chil
olmayanlar dışındaki herkes” ifadesi kullanılmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasına tüzel kişiliği olmayan kişi topluluklarına belli bir
amacı gerçekleştirmek üzere yapılan kazandırmalarda bu kişilerin mirası hep birlikte
edinmiş olacakları ifadesi konulmuştur. Zira, ancak kişiliğe sahip olanlar hak
edinebilecekleri için, tüzel kişiliği, yani kişiliği olmayan topluluklara yapılan
kazandırmalar

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top