Türk Medeni Kanunu MADDE 581 – 2. VASİYET ALACAKLISI OLARAK

TMK 581 KANUN MADDESİ


Madde 581- Vasiyet alacaklısı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil
olarak sağ olmak şarttır.
Vasiyet alacaklısı mirasbırakandan önce ölmüş ise, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, vasiyeti
yerine getirme yükümlülüğü, vasiyet yükümlüsünün yararına ortadan kalkar.

TMK 581 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 523 üncü maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki maddenin ikinci cümlesinde, vasiyet alacaklısının
mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, vasiyet olunan malın terekeye dönmesi kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikle, bu durumda vasiyeti
yerine getirme yükümlülüğünün, vasiyet yükümlüsünün yaranma olarak ortadan
kalkacağı kabul edilmek suretiyle, ikinci cümle, İsviçre Medeni Kanununun bu
maddeyi karşılayan 543 üncü maddesinde olduğu gibi, ikinci fikra hâline getirilmiştir. Aynca madde, başlığı ile birlikte arılaştırılmıştır.
Maddenin yeni şekliyle, birinci fikra hükmüne göre, mirasçılıktan olduğu gibi, vasiyet alacaklısı olabilmek için de, mirasbırakanın ölümü anında, lehine vasiyet yapılanın ehil olarak sağ bulunması gerekmektedir..
Ancak maddenin ikinci fıkrasının vasiyet alacağı hakkının mirasçılarına geçmeyeceği düzenlenerek, mirasçının haklarının kendi mirasçılarına geçeceğine
ilişkin hükmün aksine bir hüküm getirilmiştir. Zümre mirasçılarının, mirasbırakandan
önce ölmesi durumunda, hâlefiyet ilkesi gereğince, onun miras haklarına mirasçıları hâlef olmaktadır ve bu nedenle mirasbırakandan önce ölen mirasçının hakları, kendi
mirasçılarına geçer (m.495, 496, 497). Buna karşılık maddenin ikinci fıkrasında
öngörüldüğü üzere, vasiyet alacaklısının mirasbırakandan önce ölmesi durumunda,
onun vasiyet alacağı kendi mirasçılarına geçmez, vasiyet yükümlüsü mirasçılar lehine
ortadan kalkar. Ancak bu düzenleme emredici nitelikte değildir. Böylece mirasbırakan dilerse vasiyetinde, vasiyet alacaklısının kendisinden önce ölmesi durumunda vasiyet
alacağının, onun mirasçılarına geçeceğini kararlaştırabilecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top