Türk Medeni Kanunu MADDE 585 – 2. GERİ VERME

TMK 585 KANUN MADDESİ


Madde 585- Gaip ortaya çıkarsa veya üstün hak sahibi olduklarını ileri sürenler bu
sıfatlarını ispat ederlerse, tereke mallarını teslim almış olanlar, aldıkları malları zilyetlik kuralları
uyarınca geri vermekle yükümlüdürler.
İyiniyetli olanların üstün hak sahiplerine geri verme yükümlülükleri, miras sebebiyle
istihkak davasına ilişkin zamanaşımı süresine tâbidir.

TMK 585 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 527 nci maddesini karşılamaktadır. Hüküm
değişikliği yoktur.
Yürürlükteki metinde kenar başlık \”Geri verme mükellefiyeti\” şeklinde iken,
\”mükellefiyet\” sözcüğü gereksiz görülerek çıkarılmıştır.
Maddeye göre, üstün hak sahibi olanlar ya da gaip, kanunda öngörülen güvence
süreleri içinde ortaya çıkarsa, tereke mallarını elinde bulunduranlar, bunları üstün hak
sahibine ya da gaibe geri vermekle yükümlüdürler. Ancak geri verme yükümlüsünün,
tereke mallarına el koyarken gösterdiği güvencenin süresi dolduktan sonra üstün hak
sahibinin ya da gaibin çıkagelmesi durumunda, güvence süresi dolmuş olmasına
rağmen, zilyedin geri verme yükümü devam eder. Ancak bu geri verme yükümlülüğü,
daha önce gösterilen güvencenin miktarına göre daha az olabilir. Zira böyle bir
durumda geri verme 993-995 inci maddeler hükümlerine, yani zilyetlikte geri verme
hükümleri uyarınca yapılacaktır. Bu hükümler uyarınca, geri verme yükümlüsünün
iyiniyetli olup olmamasına göre geri verme yükümlülüğünün kapsamı değişecektir.
Tereke mallarını ellerinde bulunduranlar iyiniyetli iseler, üstün hak sahibine
karşı geri verme yükümlülükleri miras sebebiyle istihkak davasının bağlı olduğu
zamanaşımına (m.639) bağlıdır. Geri verme yükümlüsünün iyiniyetli olmaması
durumunda ise, bu yükümlülük herhangi bir süreye bağlı olmayacaktır.
Geri verme yükümlüsünün gaibe karşı olan geri verme yükümlülüğü ise,
iyiniyetli olup olmamasına bakılmaksızın, herhangi bir süreye bağlı tutulmamıştır

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top