Türk Medeni Kanunu MADDE 591 – C. MÜHÜRLEME

TMK 591 KANUN MADDESİ


Madde 591- Yazımı yapılan tereke mallarından gerekenler mühürlenir. Mühürlenmeyen
mallar için uygun koruma önlemi alınır. Mühür altına alma yazımdan önce de yapılabilir.
Tereke mühürlenirken mirasbırakanla birlikte oturanların ihtiyaçları için gerekli eşya bir
tutanakla tespit edilip güvenilir kişi olarak kendilerine bırakılır; taşınmazların onların oturmaları
için zorunlu olan bölümleri, mühürlemenin dışında tutulur.
Alacaklıların istemi üzerine yapılan mühürleme, güvence altına alınan miktarla sınırlıdır.
Alacaklıya güvence gösterildiği takdirde mühürleme yapılmaz, yapılmışsa kaldırılır.

TMK 591 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki Kanunun 532 nci maddesinin mühürlemeye
ilişkin kısmını karşılamaktadır. Konunun burada ayrı bir madde hâlinde düzenlenmesi
uygun görülmüştür.
Maddede, hangi malların mühürlenmeye tâbi olacağı, hangi malların
mühürleme dışı bırakılacağı, mühürlenmeyen mallar için uygun koruma önlemi
alınacağı düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında terekenin mühürlenmesi sırasında mirasbırakanla
birlikte oturanların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bu kişilere ihtiyaçlarını
karşılayabilecek oranda eşyanın bir tutanakla bırakılabileceği kabul edilmiştir. Yine bu
ikinci fıkrada bir taşınmazın mühürlenmesi söz konusu olduğunda, mirasbırakanla
birlikte oturmaları için zorunlu bölümlerin mühürleme dışı tutulması öngörülmüştür.
Maddenin üçüncü fıkrasında, alacaklının istemi üzerine yapılan mühürlemenin,
güvence altma alınan miktarla sınırlı olduğu, alacaklıya güvence gösterilmesi hâlinde
artık mühürlemenin gerekli olmadığı, yapılmış olan mühürlemenin ise kaldırılacağı vurgulanmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top