Türk Medeni Kanunu MADDE 599 – I. MİRASÇILAR TARAFINDAN

TMK 599 KANUN MADDESİ


Madde 599- Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun
gereğince kazanırlar.
Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî
haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini
doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.
Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış
mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler.

TMK 599 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 539 uncu maddesini karşılamaktadır.
İsviçre Medeni Kanununun 560 inci maddesine uygun olarak maddenin ayırım
başlığı \”Mirasın Kazanılması\” şeklinde, konu başlığı \”Kazanma\” ve kenar başlığı
\”Mirasçılar tarafından\” şeklinde, düzenlenmiştir.
Yürürlükteki maddenin birinci fıkrası kaynak Kanuna uygun olarak iki fikra
hâline getirilmek suretiyle madde üç fikra hâlinde düzenlenmiştir.
Birinci fıkrada, kanunî hâlefiyet ilkesinin gereği olarak, miras haklarının ölüm
anında ve kanun gereği kazanılacağı düzenlenmiştir.
İkinci fıkrada,miras yoluyla kazanılan hakların türleri kaynak Kanuna uygun
olarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve bu hakların kanunî hâlefiyet ilkesi
gereğince, doğrudan doğruya, yani tescil, teslim, temlik gibi işlemlere gerek
olmaksızın kazanılacağı belirtildiği gibi, yine küllî hâlefiyetin gereği olarak hakların
yanında borçların da kişisel sorumluluğu gerektirecek biçimde, mirasçılar tarafından
mirasbırakanın ölümü ile kazanılacağı düzenlenmiştir.
Üçüncü fıkrada, atanmış mirasçıların da, mirası aynı yasal mirasçılar gibi,
mirasbırakanın ölümü anında, malları genellikle yasal mirasçılarının elinde
bulunacağından, bu mallardan atanmış mirasçılara düşenlerin zilyetlik hükümlerine
göre kendilerine teslim edileceği de hükme bağlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top