Türk Medeni Kanunu MADDE 610 – II. RET HAKKININ DÜŞMESİ

TMK 610 KANUN MADDESİ


Madde 610- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış
olur.
Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan
yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında
işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.
Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve
cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

TMK 610 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 550 nci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki maddenin kenar başlığındaki \”mahrumiyet” sözcüğü mirastan
yoksun olma ile karıştırılabileceği için, onun yerine \”düşme\” sözcüğü tercih edilmiştir.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 571 inci maddesinde olduğu gibi iki fikra
hâline getirilmiş, aynca maddeye yeni bir üçüncü fıkra eklenmiştir.
Maddeye üçüncü fıkranın eklenmesi zorunlu görülmüştür. Bir mirasçı mirası ret
için kanun tarafından kendisine tanınmış olan üç aylık süre içinde, herhangi bir
zamanaşımını veya bir hak düşümü süresini kesmek için dava açmak zorunluğuyla
karşı karşıya kalabilir. Eğer bu nokta göz önüne alınmazsa, dolmak üzere bulunan
zamanaşımı süresini kesmek için dava açmak zorunda kalan bir mirasçının artık mirası
ret hakkını kullanamayacağı sonucuna varmak gerekecektir. Zira böyle bir dava o
kimsenin mirasçı sıfatıyla tereke işlerine el atması sayılacaktır. Oysa mirasçı bu davayı
açmasa, zamanaşımı süresi dolacak ve terekeye ait bir hak kaybolacaktır. Böyle bir
durumda, mirasçı gayet güç bir durum içerisine girecek, yani dolmak üzere bulunan
zamanaşımını kesmek için dava açsa mirası ret hakkı düşecek, açmasa terekedeki bir
hak kaybolacaktır. Bu gibi adaletsiz sonuçlara meydan vermemek için bu maddeye
üçüncü fıkra eklenmiş, zamanaşımı veya hak düşümü sürelerini kesmek için açılacak
dava ve yapılacak icra takibi işlemlerinin ret hakkını kullanmaya engel olmayacağı
düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top