Türk Medeni Kanunu MADDE 613 – 2. MİRASIN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ

TMK 613 KANUN MADDESİ


Madde 613- Altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe
Geçer.

TMK 613 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 553 üncü maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki hüküm, eşin birinci zümre ile birlikte mirasçı olması ve 1/2 intifa
hakkını seçmiş bulunduğu hâllerde uygulanacak bir hükümdür. Birinci zümre
mirasçıların tamamının mirası reddetmesi hâlinde, daha önce bu mirasçıların varlığını
düşünerek seçimini, 1/4 mülkiyet veya 1/2 intifa yönünde kullanan eşe, birinci
zümredekilerin mirası reddetmeleri üzerine, bu seçimini değiştirebilme olanağı
tanınmak istenmiştir. Ancak sağ kalan eşin intifa hakkı kaldırıldığından artık reddin
sulh mahkemesince sağ kalan eşe bildirilmesi ve sağ kalan eşin mirası kabul etmesinin
anlamı kalmamıştır. Bu nedenle madde bu yönde değiştirilmiş, bu yöndeki hükümler
maddeden çıkarılmıştır.
Birinci zlimredekilerin mirası reddetmeleri hâlinde bunların paylarının sağ
kalan eşe geçmesi esası kabul edilmiştir. Dar anlamda aile ve sağ kalan eşin mirasta
daha fazla korunması yönündeki çağdaş eğilimlere uygun olarak, birinci zümrede yer
alan ölenin alt soyunun tamamının mirası reddetmeleri hâlinde, bu redden sağ kalan
eşin yararlanması gerektiği, böyle bir redden mirasbırakanın ikinci zümrede
mirasçılarının yararlanmasının mantıklı olamayacağı düşünülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top