Türk Medeni Kanunu MADDE 620 – I. DEFTERE GEÇİRME

TMK 620 KANUN MADDESİ


Madde 620- Resmî defter, sulh mahkemesi tarafından düzenlenir; bu deftere terekeye ait
aktif ve pasifler takdir edilen değerleriyle yazılır.
Mirasbırakanın malî durumu hakkında bilgi sahibi olan herkes, sulh mahkemesi
tarafından istenilen bilgiyi vermekle yükümlüdür. Haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler
veya yanlış ya da eksik bilgi verenler, bundan doğacak zararları mirasçılara, vasiyet alacaklılarına
veya üçüncü kişilere tazminle yükümlüdürler.
Mirasçılar, özellikle mirasbırakanın kendilerince bilinen borçlarını sulh mahkemesine
bildirmek zorundadırlar.
Resmî defterin nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.29

TMK 620 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 560 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde kenar başlığıyla birlikte İsviçre Medenî Kanununun 581 inci
maddesindeki aslına uygun olarak üç fikra olarak kaleme alınmış, ayrıca maddeye yeni
bir dördüncü fıkra eklenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, deftere geçirilecek \”alacak
ve borç müfredatı\” ifadesi yerine daha tutarlı olan \”terekeye ait aktif ve pasif\” ifadesi
kullanılmıştır.
Maddeye eklenen bu yeni fikra ile, defter tutulmasına ilişkin hükümlerin
kanunda yer alması teknik açıdan uygun olmadığından, resmî defterin nasıl
tutulacağının tüzükle düzenleneceği esasına yer verilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top