Türk Medeni Kanunu MADDE 634 – I. YÖNETİM

TMK 634 KANUN MADDESİ


Madde 634- Resmî tasfiye, sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye
memuru tarafından yapılır.
Resmî tasfiyeye terekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır ve aynı zamanda yapılacak
ilânla mirasbırakanın alacaklılarından ve borçlularından, belirtilen süre içinde alacaklarını ve
borçlarını bildirmeleri istenir.
Terekenin daha önce resmî defteri düzenlenmiş ise resmî tasfiye bu deftere göre yapılır.
Tasfiye memuru, göreviyle ilgili işlerini sulh mahkemesinin gözetim ve denetimi altında
yürütür. Mirasçılar ve tereke alacaklıları, sulh mahkemesine, tasfiye memuru tarafından yapılan
veya tasarlanan işlemlerden dolayı bunu öğrendikleri tarihten başlayarak yedi gün içinde yazılı
olarak şikâyette bulunabilirler.

TMK 634 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 574 üncü maddesini karşılamaktadır.
Konular bakımından madde dört fikra halinde düzenlenmiş ve üçüncü fıkrada
terekenin daha önce resmî defteri düzenlenmişse, resmî tasfiyenin bu deftere göre
yapılacağını belirten yeni bir hükme yer verilmiştir.
Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi dördüncü fikra hâline
getirilmiştir. Bu fikrada yürürlükteki metinde yer almayan şikayet resine yer
verilmiş, bu süre yedi gün olarak kabul edilmiştir. Böylece İcra ve İflâs Kanununun 16
nci maddesinde öngörülen benzer şikâyet süresi ile paralellik sağlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top