Türk Medeni Kanunu MADDE 639 – C. ZAMANAŞIMI

TMK 639 KANUN MADDESİ


Madde 639- Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve
iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten
başlayarak bir yıl ve her hâlde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının
üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

TMK 639 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 579 uncu maddesini karşılamaktadır.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 600 üncü maddesindeki aslına uygun olarak
iki fikra haline getirilmiştir.
Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasındaki \”kendi hakkının racih olduğuna\”
ifadesi \”kendisinin mirasçı olduğunu\” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı fikrada
\”zilyet bulunduğuna\” ifadesi, \”elinde bulundurduğunu\” şeklinde değiştirilmiştir. Zira
zilyet olma kavramı \”elinde bulundurma\” kavramından daha dar bir kavramdır. Kişi
zilyet olmaksızın da tereke malını elinde bulundurabilir.
Kaynak Kanunun 600 üncü maddesinde miras sebebiyle istihkak davasının
zamanaşımı süresi iyiniyetli olmayan zilyetlere karşı otuz yıldır. Bu süre yürürlükteki
Kanuna bu şekilde alınmıştır. Ancak bu süre İsviçre\’de olağanüstü zamanaşımı ile
taşınmaz mülkiyetini kazanma süresi ile paraleldir. Bizde ise olağanüstü zamanaşımı
ile taşınmaz mülkiyetin kazanılmasında İsviçre\’den farklı olarak otuz yıl değil, yirmi
yıllık süre kabul edilmiştir. Bizde de, olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanmaya
ilişkin yirmi yıllık süre ile miras sebebiyle istihkak davası arasında paralellik
sağlanmak üzere bu süre yirmi yıl olarak kabul edilmiştir.
Yürürlükteki Kanunun 580 inci maddesinde muayyen mal vasiyeti alacaklısına
tanınmış olan zamanaşımı süresiyle ilgili hüküm 602 nci maddeye alınmıştır. Çünkü
602 nci maddenin gerekçesinde de ifade edildiği gibi, 580 inci madde vasiyet
alacaklılarıyla ilgilidir. Bu nedenle, bu alacaklıların zamanaşımı ile ilgili sorunun da
kaynak Kanunun 601 inci maddesinden farklı olarak orada çözümlenmesinin daha
isabetli olacağı düşünülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top